360 stopni z opakowaniami


Za tym hasłem kryje się kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz poprawę świadomości w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi. Programy, które pomogą osiągnąć cel skierowane są do przedsiębiorców jak i konsumentów. Przewidywany jest zasięg ponadregionalny.


W trakcie trwania działań zaplanowane jest podjęcie takich tematów jak nowe przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, eko-innowacje (promocja technologii i rozwiązań niskoodpadowych), cykl życia produktu czy opakowania, racjonalna gospodarka odpadami opakowaniowymi, znakowanie opakowań, kreowanie postawy „eko-konsumenta” (ograniczanie powstawania odpadów podczas zakupów), znaczenie PSZOK-ów (czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).


Przeprowadzone zostaną liczne działania.
Konkurs „EkoMapa dzikich wysypisk” skierowany do uczniów gimnazjum, którzy poprzez wyjścia terenowe przeprowadziliby inwentaryzację dzikich wysypisk odpadów opakowaniowych, a ich sprawozdania posłużyłyby do opracowania interaktywnej mapy. Ponadto uczniowie podczas wyjść w teren poznają okolicę i uczą się wrażliwości i otaczającą ich przyrodę i środowisko.

Konferencja otwierająca zostanie zorganizowana na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jej celem byłoby przedstawienie sektora opakowań, producentów, zastosowań oraz przetwarzania i recyklingu opakowań.


Warsztaty up-cycling’u poświęcone byłyby sztuce przerabiania starych, nieużytecznych już opakowań i nadawaniu im nowych funkcji i nowego znaczenia. W ramach działania przewidziany jest udział Europejskiej Rady Ochrony Środowiska, w której uczestniczyć będą studenci z Polski jak i z Ukrainy. Młodzież z Ukrainy pozna system wytwarzania, sprzedaży i przetwarzania zużytych produktów opakowaniowych oraz przedstawi pozostałym uczestnikom Europejskiej Rady, jak wygląda przemysł opakowaniowy na Ukrainie. Natomiast w ramach udziału Akademii Liderów Ekologii przewidziane są starze i praktyki dla studentów z Polski i Ukrainy podczas których uczestnicy zapoznają się z przemysłem opakowań, odwiedzą zakłady produkcji, przetwarzania i recyklingu. Przeprowadzone byłyby wyjazdy studyjne dla uczestników kampanii.