Rozpoczęła się działalność społecznej komisji ds. ekologii


Rozpoczęła się działalność społecznej komisji ds. ekologii działającej przy Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych we Lwowie w ramach administracji regionalnej.


Z inicjatywy departamentu ekologii i jednostek przyrodniczych we Lwowie stworzono doradczy organ społeczny (DOS) który liczy 22 członków. Czołowi eksperci w dziedzinie ochrony środowiska reprezentowali organizacje pozarządowe, ekologiczne, instytucje akademickie, uczelnie wyższe oraz Komitet przedsiębiorców. Podczas głosowania na Przewodniczącego Doradczego Organu Społecznego wybrano Iwana Zozulę, absolwenta Akademii Nauk Górniczych Ukrainy, laureata Nagrody Państwowej Ukrainy w Naukach i Technologiach w dziedzinie ekologii, który posiada ponad 30 lat doświadczenia w zakresie ochrony środowiska. Zarówno w obwodzie lwowskim jak i w całej Ukrainie, jest także przewodniczącym komisji Środowiska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Zostali wybrani zastępcy szefów - dwóch znanych naukowców w dziedzinie ekologii Oksana Maryskevych i Zvenyslava Mamchur. Zaproponowano i ustanowiono cztery tematyczne grupy robocze z różnych dziedzin ochrony środowiska. Już po podjętych decyzjach na pierwszych posiedzeniach wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową organizowano w dniu 4.12.2014 r. Konferencje z udziałem Rady Regionalnej Lwowa, przedstawicielami firm, samorządów lokalnych, ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska. Konferencja dotyczyła kwestii środowiskowych, górniczych i chemicznych przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyło 60 uczestników, którzy zostali szczegółowo zaznajomieni z problemami środowiskowymi w tych regionach i mogli przedstawić konkretne rozwiązania. Na posiedzeniu DOS rozpatrzono przebieg realizacji przyrodo-ochronnych działań, finansowanych z funduszu ekologicznego skarbu obwodowego. Oświadczono, iż większość środków na rok 2014 zaplanowana na dotacje dla przedsiębiorstw komunalnych, zajmujących się oczyszczaniem ścieków, odpadami twardymi i powinny by były zabezpieczać swoje potrzeby zgodnie z taryfą za usługi. Takich robót nalicza się na kwotę 15 mln UAH z całej kwoty 22 mln, to jest więcej niż 68%. Istotna część środków skierowuje się faktycznie na działania przeciwpowodziowe, to są jeszcze ok. 1,5 mln należące do kompetencji Państwowej Gospodarki Wodnej, a także na przedsiębiorstwa leśniczej dziedziny, które też by mogły i powinny wykonywać te działania na własny koszt z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak są nierozwiązane skomplikowane problemy środowiskowe, które nie mogą być rozwiązane bez pomocy innych źródeł finansowania. Uczestnicy DOS proponują wypracować nowy Ustaw o formowaniu, finansowaniu, realizacji listy przyrodo-ochronnych działań pierwszej kolejności celem bardziej dokładnego określenia funkcji, odpowiedzialności departamentów, udziału ekspertów, społeczności, przeźroczystości decyzji nawet w wypadkach, kiedy ta czy inna propozycja nie jest przyjęta. Pomoże to racjonalne wykorzystać fundusze, publicznie kontrolować i monitorować wdrażanie. Odniosła się do kwestii kryteriów ustalania priorytetów i konieczności posiadania dokumentacji budowlanej z egzaminu państwowego, jak dziesiątki regionalnych programów zawierających dane bez obliczeń zgodnie z przepisami Ukrainy. Mając jasno określone priorytety, oszacowania projektu, możemy współpracować z funduszami z różnych źródeł, aby rozwiązać problemy. Koordynacja i cechy wyzwań klientów całych regionów, takich jak Sokal-Czerwonograd, Jaworowski, Novorozdilskoho, Podorozhnenskoho, Borislav może powstać struktura komunalna, podporządkowana dzisiaj departamentowi, a przy decentralizacji – oddziałowi ekologicznemu Rady Obwodowej. Zjawi się możliwość kooperacji środków państwowych, obwodowych, międzynarodowych, opłata za opakowanie, ekologiczne konwencje MFW, MBRR pod gwarancje, biznesu oraz inne.

Ze względu na decentralizacje władzy w Ukrainie uczestnikom DOS zaproponowano zrzeszyć w asocjację chętne przedsiębiorstwa, organizacje, ekspertów, którzy już dzisiaj działają na rzecz ekologii. Z pewnością takie rozwiązanie przyśpieszy rozwiązanie problemów ochrony środowiska. Na ostatnim spotkaniu 11 grudnia 2014 r. podjęto szereg kwestii i sposobów ich rozwiązania. Między innymi to pytania oczyszczania rzek w miejscowości górskiej, możliwości tworzenia obszaru chronionego w kopalni Podorozhnenskoho, utrzymując ptaki drapieżne, analizy strategii rozwoju we Lwowie. Comiesięczne posiedzenia DOS przy departamencie pomagają podejmować poprawne władne decyzje. Konieczną jest współpraca z zastępcą Rady obwodowej, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawach problemów środowiskowych. Dlatego też, opinie ekspertów powinny pomóc w tej pracy. Jednocześnie zadaniem DOS jest kontrola społeczna z działalnością departamentu oraz informowania mieszkańców. Materiały pracy DOS są wyświetlane na stronie departamentu, planowane są publikacje oraz przekazanie materiałów do lokalnych mediów.