Szkolenie w ramach POiŚ

W dniach 8 i 9 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowujące do składania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zorganizował szkolenie dla Wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie dotyczyło dwóch konkursów na dofinansowanie:

  • Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
  • Działanie 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
  • Typ projektu: 5b Budowanie potencjału i integracja
  • Typ projektu: 5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

W zakresie szkolenia było między innymi:

  • harmonogram konkursów,
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,
  • obsługa Generatora Wniosków o Dofinansowanie,
  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów

Obecnie zespół Europejskiego Centrum Ekologicznego pracuje nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych dla powyższych konkursów.