Projekt "z Miłości do Przyrody"

- Projekt pogranicza polsko-ukraińskiego, obszar: Podkarpackie woj., Lubelskie woj., Lwowska obł., Wołyńska obł. ( częściowy efekt dla obł. Zakarpacka i Iwano-Frankowska, Rówieńska)

- Audytoria: szczególny akcent na młodzież, właściwie wszystkie grupy społeczeńskie w tym osoby niepełnosprawne, społeczne mniejszości;

- Cel: Kompleksowe wszechstronne powyższenie świadomości ekologicznej w tym promocja współczesnych rozwiązań ekologicznych i energetycznych

- Czas trwania projektu 2 lata od maja 2016

- Efekt stały w postaci założonych kół naukowych i wspólnot proekologicznych kontynujących działalność po ukończeniu projektu

Działania dla osiągnięcia celu opracowywane przez Europejskie Centrum Ekologiczne:

 1. Kampania informacyjna:
 1. Międzynarodowa edycja cyklicznego przedsięwzięcia Ekolajf w miastach Lwów, Rzeszów, Łuck, Lublin 2 razy do roku maj-wrzesień odpowiednio
 2. Ochrona terenów chronionych w strefie pogranicza – ujednolicenie zasad i stanu ochrony przyrody Karpat i Bieszczadów. Analiza prawna oraz organizacja spotkań kierownictwa jednostek lokalnych w obszarach chronionych w obecności ekspertów ekologicznych.
 3. Konferencje studenckie, konkurs projektów ochrony przyrody w uczelniach partnerskich na obszarze działania projektu
 4. Misje młodzieżowe – wyjazdy przeszkolonych studentów do obszarów zapotrzebowanych uwagą ekologiczną w celu stworzenia materiałów medialnych
 5. Ogłoszenie konkursu wśród NGO na podanie własne idea osiągnięcia celów projektu.  Jednoczesne zaangażowanie do  udziału w przedsięwzięciach w ramach projektu instytucje branży ochrony przyrody.
 1. Monitoring stanu wód w strefie przygranicznej
 1. Analiza stanu jakości wody w rzekach basenu Zachodniego Bugu poprzez niezależne laboratoria naukowe, uzasadnienie najważniejszych parametrów wody, ocena niebezpiecznych źródeł zanieczyszczenia
 2. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury gospodarki wodnej po obydwie strony granicy
 3. Opracowanie materiałów rekomendacyjnych do kompetentnych władz
 4. Organizacja konferencji z udziałem osób, pracujących w instytucjach gospodarki wodnej
 1. Promocja elektrokarów
 1. Rozwój stacji urządzeń ładujących baterie dla umożliwienia podróży elektrokarem pomiędzy obszarami działania projektu
 2. Urządzenie targów samochodów elektrycznych
 3. Opracowanie programów ulgowego kredytowania poprzez konkurs bankowy
 1. Mikrobiogazownie – uniezależnienie od gazu ziemnego oraz utylizacja odpadów twardych
 1. Promocja współczesnych technologii energetycznych dla gospodarstw od 20 głów poprzez organizacje prezentacji  w samorządach lokalnych obszaru projektu zajmujących się rozwojem gospodarki rolnej
 2. Opracowanie wariantów ulgowego kredytowania, poszukiwanie ofert producentów opartych na programy rozwoju eksportu, formowania sprawozdania dla władz o charakterze rekomendacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury biogazowni z środków współfinansowanych projektów
 3. Urządzenie targów technologii biogazowych
 1. Współpraca urzędowa
 1. Stałe informowanie instytucji państwowych o przebiegu projektu, zwłaszcza powiadomienia inspekcji oraz inyych kompetentnych urzędów o zmonitorowanych zagrożeń ekologicznych
 2. Analiza możliwości wpływu społecznego na usunięcie zagrożeń środowisku przy współpracy z instytucjami ekologicznymi
 3. Stworzenie lub uzupełnienie istniejących map interaktywnych z naniesieniem zagrożeń ekologicznych

 

Projekt przewiduje aktywna kampanię medialną na każdym etapie realizacji.