Bezpieczeństwo ekologiczne

W dniach 4-6 listopada na Narodowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we Lwowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo ekologiczne jako zasada stałego rozwoju społeczeństwa. Europejskie doświadczenia i perspektywa". 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Centrum Ekologiczne, które było współorganizatorem konferencji. W spotkaniu uczestniczyli, specjaliści, praktycy oraz osoby, które są zainteresowane tematami ekologii i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostały poruszane najważniejsze dla Ukrainy problemy ekologiczne. W wygłaszanych referatach były omawiane między innymi olbrzymie katastrofy ekologiczne, które miały ogromny wpływ na środowisko naturalne. Przedstawiciele Europejskiego Centrum przedstawili dwa wystąpienia:

1.    "Rola Europejskiego Centrum Ekologicznego i innych organizacji pozarządowych w kształtowaniu systemu ochrony środowiska w Polsce".

Sektor pozarządowy w krajach Unii Europejskiej zwany jest również  trzecim sektorem. Istnieje
w gospodarce obok sektora państwowego (publicznego) i sektora prywatnego (biznesowego). Jest również zaliczany do trzech elementów ekonomii społecznej, obok spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych. Sporadycznie w odniesieniu do sektora pozarządowego używa się również określenie „sektor  niezależny”, „sektor obywatelski”, „organizacje użyteczności publicznej”. Wyróżnia je brak celów zarobkowych, dobrowolność oraz działanie na rzecz zaspokajania potrzeb i praw obywateli. Działalność organizacji pozarządowych w krajach Unii Europejskiej jest regulowana prawem poszczególnych postaw członkowskich. Wolność zakładania, przystępowania lub występowania z organizacji jest prawem gwarantowanym konstytucyjnie we wszystkich państwach UE, a prawo stowarzyszania się zapisano w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

2.    "Unia Europejska szanse rozwoju, pozyskania i wydatkowania funduszy na infrastrukturę i ekologię na przykładzie Polski ze szczególnym przedstawieniem nowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej w ochronie środowiska".

Żeby poprawić stan czystości wód w rzekach należałoby zmodernizować system oczyszczania ścieków zaczynając od rozbudowy i podłączenia kolektorów doprowadzających ścieki poprzez rozbudowę i modernizację już istniejących oraz budowę nowych oczyszczalni ścieków. Tak jak dzieje się to obecnie w Polsce dzięki dotacją unijnym prowadzonych jest szereg inwestycji. Jako przykład można przytoczyć modernizację warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka". Projekt pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” którego wartość kontraktu netto wyniosła 200 mln euro + 1, 2 mld złotych. Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, jest obecnie najnowocześniejszym obiektem tego rodzaju w Polsce. Ta lokalna inwestycja o globalnym oddziaływaniu, odbiła się szerokim echem, nie tylko w Warszawie i miastach położonych w dolnym biegu Wisły, ale także w państwach basenu Morza Bałtyckiego, ponieważ po jej zakończeniu znacząco poprawiła się jakość wody w Wiśle i Bałtyku. Warszawa dołączyła do grona pozostałych stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który wymagałby modernizacji na Ukrainie to cały system gospodarowania odpadami. W pierwszym etapie należałoby zacząć od segregacji odpadów u źródła czyli przez mieszkańców, zapewnienie systemu selektywnej zbiórki, stacji segregacji odpadów aż po nowoczesne i zaawansowane technologicznie instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Taki system pozwala na zminimalizowanie uciążliwości odpadów dla środowiska. Podobnie zbudowany system działa w najbardziej rozwiniętych krajach Europy w tym w Polsce. Dostosowanie polskiego systemu gospodarowania odpadami było możliwe również dzięki wsparciu i dofinansowaniu z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Na chwilę obecną ruszyła budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie. Wartość całego projektu wynosi 711 mln zł. Główne źródła finansowania: Fundusz Spójności Unii Europejskiej (dotacja 255 mln zł w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka 280,7 mln). Rozważając ekoinnowacje należy również pamiętać o sektorze energetycznym, który jest jednym z największych "trucicieli". Ważnym byłoby wprowadzenie do obecnego systemu odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej
i cieplnej ze spalania oraz współspalania biomasy w obecnie funkcjonujących elektrowniach. Pozyskiwaniu biogazu w biogazowniach rolniczych. Jak również technologie związane z energią słoneczną oraz wiatrową. Rozwój tych technologii pozwoli zwiększyć wskaźniki wytwarzania "zielonej energii" a tym samym będzie miało realny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach Współpracy z Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia planowana jest również organizacja konferencji studenckiej, na której będę prezentowały się Koła Europejskiego Centrum Ekologicznego z Polski i z Ukrainy.