Źródła finansowania projektów proekologicznych


Możliwości i źródła finansowania projektów ekologicznych. Zarówno infrastrukturalnych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego jak i miękkich edukacyjnych polsko-ukraińskich kampanii społecznych.

Obecnie ubiegamy się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE, który to jako jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. NFOŚiGW od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 260 mln PLN.

Kolejne dofinansowanie z NFOŚiGW to II część programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: -angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; -rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw; -uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; -usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ubiegamy się o środki z programu PROSUMENT, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji ditlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Program realizowany jest w oparciu o Program NFOŚiGW w Warszawie: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Dzięki realizacji programu promowane będą nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także przyczyni się do rozwoju rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w tym sektorze.

 

Діючі гранти та екологічні програми в Україні:

 

1. Національний фонд охорони навколишнього середовища і водного господарства

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

2. Воєводський фонд охорони навколишнього середовища і водного господарства в Любліні

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

http://www.wfos.lublin.pl/

 

3. Європейська комісія European Commission

Напрямки діяльності:
різноманітні, включаючи збалансований розвиток, глобальні зміни і екосистеми, а також гранти на поїздки для вчених і дослідників (SDME) та організацію спільних конференцій (INCO).

Контактна інформація:
European Commission
Rue de la Loi 200
Brussels 1049
Belgium

http://www.cordis.lu/en/home.html

 

4. Центр світового моніторингу збереження біорізноманіття
UNEP World Conservation Monitoring Centre

Напрямки діяльності:

надає щорічно 6 грантів для вчених для роботи в Центрі у Кембріджі з питань збереження біорізноманіття та збалансованого управління. Критерії для тих, хто подає на отримання цього гранту: до 35 років, вільна англійська і диплом за фахом «біологія» чи «екологія». Для отримання гранту необхідно запропонувати теми, які б були особливо важливими для їх регіону, наприклад, збереження особливих ландшафтів і біологічних видів. Грант включає в себе оплату перебування в Англії, транспортні витрати.

Контактна інформація:
Information Office, UNEP-WCMC,
219 Huntingdon Road
Cambridge CB3 0DL/UK
Tel: +44 (1223) 277314
Fax: +44 (1223) 277136
E-mail: Chevening.Administrator@unep-wcmc.orginfo@unep-wcmc.org
http://www.unep-wcmc.org

 

5. Програма з охорони навколишнього середовища

BP Conservation Programme, c/o BirdLife International

Галузь інтересів:
охорона довкілля.

Види підтримки:
гранти до 5000 фунтів стерлінгів надаються щорічно кращим проектам у сфері охорони довкілля, реалізованим молодіжними НУО, більшість членів яких є студентами і випускниками вузів. Кожен з 8 проектів, що посяде друге місце, отримує 3000 фунтів стерлінгів. Гранти не призначені для проектів досвідчених спеціалістів та вчених з великим досвідом і для проведення науково-дослідних експедицій.

Контактна інформація:
BP Conservation Programme, BirdLife International,
Wellbrook Court, Girton Road,
Cambridge, CB3 0NA,/UK
Tel.: +44 (1223) 277318
Fax: +44 (1223) 277200
E-mail:  bp-conservation-programme@birdlife.org.uk
http://conservation.bp.com/

 

6. Європейський науковий фонд

European Science Foundation

Фонд – недержавна організація, заснована у 1974 році. Фонд не має спеціальних програм грантів підтримки дослідницьких проектів в країнах колишнього СРСР, але науковцям цих країн надається можливість взяти участь в діяльності фонду за запрошенням.

Регіони інтересів:
країни колишнього СРСР.

Види діяльності, що фінансуються:
окрім оплати витрат на участь в діяльності фонду (проїзд, розміщення тощо), фонд виділяє довгострокові та короткострокові стипендії для участі науковців в інших наукових програмах, до яких вони не можуть підключитися самостійно, чим фонд і сприяє багатоманітності наукових контактів. 

Сфери діяльності, що фінансуються:
сприяння кооперації у фундаментальних дослідженнях шляхом планування, формування і, де необхідно, управління спільними програмами наукової діяльності; дослідження проблем, що мають стратегічне значення для Європи; консультування з питань наукової політики; сприяння вільному обміну інформацією та ідеями, сприяння кооперації у використанні існуючих коштів і в наданні нових; надання грантової підтримки для об’єднаних дій і громадських програм; забезпечення стратегічної і тактичної взаємодії у діяльності фонду. Фонд підтримує фундаментальні дослідження в галузі природничих і технічних наук, медицини та біомедицини, гуманітарних та соціальних наук.

Контактна інформація:
European Science Foundation
1, quai Lezai-Marnesia
BP 90015
Strassbourg 67080
France
Tel: +33 (0388) 767100
Fax: +33 (0388) 370532
http://www.esf.org/

 

7. Державний фонд фундаментальних досліджень

Державний фонд фундаментальних досліджень, який у 1992 році започаткував конкурсну систему грантової підтримки наукових розробок вітчизняних учених. Досвід проведення конкурсів ініціативних проектів, результати виконання досліджень за грантами, методичні засади експертизи і визначення пріоритетних наукових напрямів – з цим Ви можете познайомитись на веб-сторінці.

http://www.dffd.gov.ua

 

8. Міжнародний фонд “Відродження”

Міжнародний фонд “Відродження” є однією з найбільших благодійних фундацій в Україні. Фонд засновано фінансистом і філантропом Джорджем Соросом.

Фонд працює з провідними неурядовими організаціями України, сприяючи ініціативам із протидії корупції та запобігання відходу від демократичних реформ.

Галузь інтересів:
громадянське суспільство; впровадження ідей демократії; жіночій рух; мистецтво і культура; природничі науки; освіта.

Види підтримки:
гранти на видавничу діяльність, підготовку семінарів, конференцій, проведення літніх таборів, на поїздки, експедиції, польові роботи; придбання літератури (бібліотеки і відеотеки).

 Контактна інформація:

пров. Бехтерєвський, 13-а, кім. 4
Тел.: +38 (044) 461 95 00
Факс: +38 (044) 216 01 66
http://www.irf.kiev.ua/programs/edu/int/
 

9. Фонд глобальних можливостей (The Global Opportunities Fund (GOF))

Напрямки діяльності:
зміна клімату та джерела енергії. 
Гранти надаються НУО по усьому світу.

Обсяги фінансування:
- 9,5 млн. англійських фунтів – 2003/2004
- 17,6 млн. англійських фунтів – 2004/2005
- 40,3 млн. англійських фунтів – 2005/2006 

Контактна інформація:
Room K300
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH/UK
Tel: +44 (207) 008 4360
http://www.fco.gov.uk

 

10.  Міжнародне Товариство охорони фауни і флори (Fauna and Flora International)

Товариство охорони фауни і флори існує з 1903 року. Фонд здійснює декілька програм, в тому числі програму 100% Fund, що працює в 100 країнах світа. 

Цілі організації:
захист майбутнього рідкісних видів тварин і рослин; проведення польових досліджень; участь у глобальному природоохоронному русі. 

Вся діяльність товариства визначається наявністю наукової експертизи на глобальному рівні з врахуванням міжнародних природоохоронних інтересів. Товариство реалізує тематичні та регіональні проекти, що є комплексними програмами управління, охорони, освіти та стійкого розвитку. Товариство також розробляє рекомендації та посібник зі збереження різноманітних видів та сприяє їхньому використанню.

Контактна інформація:
Fauna & Flora International
Great Eastern House
Tenison Road
Cambridge CB1 2TT/UK
Tel: +44 (1223) 571000
Fax: +44 (1223) 461481
E-mail:  info@fauna-flora.org
http://www.fauna-flora.org/
 

11. Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)

Alexander von Humboldt Stiftung – некомерційна організація, заснована урядом Федеративної республікиНімеччини для розвитку міжнародного наукового співробітництва.

Широка програма продовження співробітництва з колишніми стипендіатами Фонду імені Олександра фонГумбольдта містить у собі поряд із іншим надання їм субсидій для придбання наукового обладнання й наукової літератури, нові короткострокові запрошення й фінансування їх участі в роботі конгресів, проведених у федеративній Республіці Німеччини. (В 130 країнах світу налічується більш 20,000 колишніх стипендіатів фонду).

Контактна інформація:

Alexander von Humboldt-Stiftung. 
Jean-Paul-StraBe 12, 5300 Bonn 2, 
BundesrepubHk Deutschland; 
Tel. (0228) 833-0; 
Tel/fax (0228) 833-199

http://www.humboldt-foundation.de

 

12.  Фонд Форда та IUCN (IUCN /Ford Foundation)

Напрямки діяльності:
надання грантів окремим вченим у сфері збалансованого використання біологічних систем (міждисциплінарний аспект) для участі у науковій конференції чи нараді, які покривають транспортні витрати, реєстраційні внески, добові та вартість підготовки презентації).
Контактна інформація:

IUCN/Ford Foundation Small Grants Coordinator
IUCN Sustainable Use Team
1630 Connecticut Ave.Third Floor
Washington, DC 20009
USA
Tel: +1 (202) 5182063
Fax: +1 (202) 3874823
 rbarreto@iucnus.org

 

13. Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi

Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.

Офіс Програми імені Фулбрайта 
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001

www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

 

14. Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Підтримує програми у трьох основних напрямках:

Громадянське суспільство;

Навколишнє середовище;

Шляхи подолання бідності.

http://www.mott.org/

 

15. Фонд Лікі (The Leakey Foundation)

Фонд Лікі фінансує виключно дослідження пов'язані з походженням людини, в тому числі з: палеоантропології; генетики; поведінки приматів; дослідження сучасних груп мисливців-збирачів.

Конкретні пріоритети включають в себе:

Палеоантропологія Міоцену, Пліоцену і Плейстоцену

Примати (Старий і Новий Світ)

Еволюція, поведінка, морфологія, екологія, ендокринологія, генетика і ізотопні дослідження.

Сучасні групи мисливців-збирачів.

Інші галузі дослідження, як правило, не фінансуються.

http://www.leakeyfoundation.org/

 

Żeby stworzyć poprawnie fiszkę projektową, należy wypełnić formularz, dokładnie opisując każdy punkt.

Przykłady gotowych fiszek można znaleźć pod linkami poniżej:

1) Fiszka projektowa z opisem poszczególnych punktów;

2) Jarmark ekologiczny;

3) Ochrona zwierząt;

4) Polsko-ukraiński event;

 

Mając dobry pomysł i poprawnie napisaną fiszkę - macie wszystkie szanse żeby dostać dofinansowanie.