Alternatywne źródła energii


Realizacja elementarnych celów polityki energetycznej istotnie zależy od rozwoju energetyki odnawialnej. Im więcej wykorzystamy alternatywne źródła energii, tym bardziej uniezależnimy się od dostaw energii z importu. 


Promocja wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) skutkuje zwiększeniem stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw jak i stworzeniem dogodnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, która opiera się na lokalnie dostępnych surowcach. Z racji tego, rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Energetykę odnawialną tworzą głównie niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy. Przekłada się to na obniżenie strat przesyłowych oraz podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, zapewniając tym samym pozytywne efekty ekologiczne.

W zakresie wykorzystania biomasy należałoby nałożyć szczególny nacisk na rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, czyli z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe (biopaliwa II generacji). Preferowane jest wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną.

Biorąc pod uwagę energetykę wiatrową, przewidywany jest jej rozwój zarówno lądowy jak i morski. Ważny będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali jak i większych instalacji, które nie oddziaływują w znaczący sposób na środowisko. Wzrost wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie wykorzystanie wód termalnych. W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.

Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje się stosowanie rozwiązań, w szczególności przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewnią stabilność pracy systemu elektroenergetycznego.